Gun Shots Heard (12-11-11)

Horseshoe Casino reported that the bus driver is hearing gun shots being fired along Whihala Beach.